Poręczyciel a jego zdolność kredytowa

Jedną z form zabezpieczenia spłaty kredytu stosowaną przez banki jest poręczenie. Może ono być jedynym wymaganym środkiem zabezpieczającym przed zaprzestaniem spłaty kredytu, albo dodatkowym – zwykle dla kredytów na większe kwoty czy hipotecznych, poza ubezpieczeniem czy wpisem hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej kupowanej na kredyt nieruchomości.

Oczywiście nie każdy takim poręczycielem może zostać. Bank bada zdolność kredytową i sprawdza historię kredytową każdej osoby wskazanej jako potencjalny poręczyciel przez kredytobiorcę. Istotą poręczenia to nic innego jak zobowiązanie poręczyciela dopłaty zobowiązania względem banku/wierzyciela w przypadku, gdy pożyczkobiorca zaniecha takiej spłaty z różnych przyczyn. Poręczenie zawierane jest na piśmie, w formie umowy. W takiej umowie można zastrzec kilka kwestii, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo poręczyciela w przypadku wystąpienia konieczności regulowania zobowiązania. Często stosuje się zapis ograniczający odpowiedzialność do określonej kwoty, czy możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego dopiero po bezskutecznych działaniach z majątku dłużnika. Poręczenie może też być ograniczone w czasie (wszystkie zapisy powinny być zawarte w formie pisemnej w umowie, pod rygorem nieważności).

Wedle obowiązujących przepisów poręczenie wygasa, o ile umowa nie przewiduje inaczej, z chwilą uregulowania całości zobowiązania. To, czy poręczyć kredyt czy nie zależy od tego, jak dużym zaufaniem żyrant darzy kredytobiorcę i jak zabezpieczy się na wypadek niespłacenia zobowiązania. Może to zrobić również we własnym zakresie dokonując zabezpieczeń na grudzieńątku kredytobiorcy w formie umowy między nimi. Należy też podkreślić, że nawet jeśli sytuacja materialna żyranta w trakcie trwania umowy pogorszy się nie ma to wpływu na działania windykacyjne z jego majątku, jeśli dłużnik przestanie regulować raty, chyba że umowa stanowi inaczej.

Oczywiście po spłacie zaległości na rzecz wierzyciela poręczyciel ma szanse odzyskania wpłaconych kwot jedynie na drodze postępowania egzekucyjnego po uzyskaniu tytułu wykonawczego w ramach powództwa cywilnego w stosunku do osoby dłużnika.

Leave a Reply